مدل KD-218A

هشدار دهنده گاز منوکسید کربن SafeHome مجهز به حسگر الکتروشیمیایی، دارای گواهینامه Kitemark انگلستان ، پنج سال ضمانت تعویض

مدل CM100-B

هشدار دهنده گاز منوکسید کربن SafeHome مجهز به حسگر الکتروشیمیایی، دارای گواهینامه Kitemark انگلستان ، پنج سال ضمانت تعویض

مدل GS808

هشدار دهنده گاز منوکسید کربن SafeHome مجهز به حسگر الکتروشیمیایی، دارای گواهینامه TUV آلمان ، پنج سال ضمانت تعویض

مدل GS811

هشدار دهنده گاز منوکسید کربن SafeHome مجهز به حسگر الکتروشیمیایی، دارای گواهینامه Kitemark انگلستان ، پنج سال ضمانت تعویض

مدل LM-201A

هشدار دهنده گاز منوکسید کربن SafeHome مجهز به حسگر الکتروشیمیایی، دارای گواهینامه LPCB انگلستان ، دو سال ضمانت تعویض