منواكسيد كربن را بشناسيم و با خطر آن مقابله كنيم

منوكسيد كربن يا CO يك قاتل نامريي است. گازي بدون رنگ و بو كه از سوختن ناقص مواد سوختني ايجاد مي شود و هر سال به خصوص در فصل هاي سرد، جان بسياري از انسان ها را مي گيرد. ميل تركيبي منوكسيد كربن با هموگلوبين خون ۳۰۰ برابر از اكسيژن بيشتر است. به همين علت وقتي منوكسيد كربن وارد سيستم تنفسي فرد مي شود، بلافاصله با گلبول هاي قرمز پيوند تشكيل مي دهد و اجازه تركيب اكسيژن را با گلبول هاي قرمز نمي دهد. در نتيجه اكسيژن به ساير بافت هاي بدن مخصوصاً سلسله اعصاب نمي رسد و آن را فلج مي كند و قدرت انجام هرگونه فعاليتي از انسان سلب میشود.