خطر گازگرفتگی سرنشینان وسایل نقلیه در تونلها

در بسیاری از تونلهای شهری و بین شهری، امکان تهویه هوا بصورت کامل وجود ندارد. لذا انباشتگی گاز منوکسید کربنِ خارج شده از اگزوز خودروها، باعث کاهش سطح هوشیاری راننده ها میشود. در نتیجه راننده توانایی خود را در کنترل وسیله نقلیه از دست میدهد که منجر به بروز حوادث بسیار ناگواری میگردد. لذا ضروری است تا موتورسواران از تردد در تونلهای طویل، جدّاً خودداری نموده و از گذرهای خیابانی عبور نمایند. همچنین رانندگان خودروها نیز در هنگام عبور از تونلها، پنجره ها را بسته نگهدارند تا از ورود گاز سمی CO بداخل خودرو جلوگیری شود.