استاندارد

استاندارد بین المللی عملکرد دستگاه هشدار دهنده گاز منوکسید کربن BS EN 50291

دانلود

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ISIRI 13172-1

دانلود

مقررات ملی ساختمان ایران مبحث ۳

دانلود

دستورالعمل حفظ سلامت و ایمنی افراد در برابر گاز منوکسید کربن OSHA

دانلود

مشخصات فنی سنسور گاز CO نصب شده بر روی دستگاه هشداردهنده FIGARO - TGS 5042

دانلود

استاندارد بین المللی UL2034

دانلود